در این خصوص در قسمت “دلیل تفاوت قیمت ها ” در صفحه اصلی وب سایت به تفصیل شرح داده شده است.