در مورد خودروهای گاز سیمی به دلیل ماهیت مکانیسم عملکرد گاز ، به هیچ عنوان امکان نصب لیمیتر وجود ندارد.